2. Jak se tvoří profesní kvalifikace?

Jak se tvoří profesní kvalifikace v NSK?

Každá profesní kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard (určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět) a tzv. hodnoticí standard (určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda to člověk skutečně umí).

Kvalifikační standard profesní kvalifikace popisuje, co by člověk měl umět (tedy požadavky na znalosti, dovednosti-kompetence).

Hodnoticí standard navazuje na kvalifikační standard a určuje zejména obsah a způsob procesu ověřování požadavků kvalifikačního standardu.

Kvalitní zpracování obsahu zkoušky i pravidel zkoušení je podmínkou existence kvalitních držitelů certifikátů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce ke spokojenosti zaměstnavatelů i zaměstnanců. Proto jsou zaměstnavatelé a odborníci z praxe zapojeni do vytváření profesních kvalifikací a především jejich hodnoticích standardů.

Po metodickém odsouhlasení Národním ústavem pro vzdělávání dále nastupují stvrzovatelé, odborníci daného oboru kompetentní posoudit vytvořené standardy profesních kvalifikací z hlediska obsahu, kvality a využitelnosti v praxi. Posudek zpracovávají dle jednotného zadání a dle jejich námětů tvůrci upravují obsah profesních kvalifikací. Stvrzovatelé tak přispívají ke zvýšení objektivnosti a uznatelnosti těchto kvalifikací.

Teprve nyní je materiál připraven ke schválení sektorovou radou nebo jinak ustavenou reprezentací zaměstnavatelů, autorizujícímu orgánu (v případě zemědělských standardů Ministerstvu zemědělství) a následně ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Schválené standardy slouží jako podklady pro tvorbu nebo následnou inovaci rámcových vzdělávacích programů, podle kterých pak postupují pracovníci školství. Tím je vytvořen most mezi školou, její náplní a potřebami skutečné praxe a trhu práce.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že proces navržení, zpracování a schvalování rozhodně není záležitostí jedné osoby, jak se někteří mylně domnívají.