Konkurenceschopnost chovu koní v Královéhradeckém kraji

registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/05.0025

 

 

 

 

 

 

Projekt je zaměřen na tvorbu vzdělávacích programů, zavádění moderních vyučovacích metod ve výuce odborných znalostí a praktických dovedností pro profesní kvalifikace Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní (kód: 41-021-H) a Hodnotitel koní (kód: 41-002-M), jejich ověření ve vzdělávacích kursech a složení zkoušek z dříve dílčích, nyní profesních kvalifikací.

Projekt reaguje na neustále zvyšující se stavy koní v České republice (81.000 koní). Východočeská oblast zahrnuje jen pro plemeno český teplokrevník cca 140 chovatelů. Zvýšené povědomí veřejnosti o ochraně zvířat a jejich welfare vyžaduje od chovatelů koní a jejich zaměstnanců velkou míru odborných znalostí a dovedností.

Tyto požadavky jsou výstižně popsány v kvalifikačních a hodnotících standardech a popisech povolání v Národní soustavě povolání a návazně v Národní soustave kvalifikací, které byly pro sektor chovu koní schváleny, a na které tento projekt přímo navazuje.

Cíle projektu

Projekt si klade za cíl zvyšování dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky účastníkům dalšího vzdělávání a vzdělávacích aktivit pro získávání znalostí a dovedností nutných k získání profesních (dílčích) kvalifikace dle NSK (Národní soustava kvalifikací - https://www.narodni-kvalifikace.cz), které jsou schváleny pro sektor chovu koní.

1. Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní (kód profesní kvalifikace dle NSK DK 41-016-H)

2. Hodnotitel koní (kód profesní kvalifikace dle NSK DK 41-002-M)

Zaměření projektu

1. Vytvoření vzdělávacích programů přímo souvisejících s kvalifikačními standardy výše uvedených profesních kvalifikací ve spolupráci privátního sektoru a vzdělávacích institucí

2. Pilotní ověření vzdělávacích programů vztahujících se k výše uvedeným profesním kvalifikacím a jejich autorizace

3. Vytvoření vzdělávacího, školícího a poradenského centra, umožňujícího přípravu účastníků dalšího vzdělávání na získání výše uvedených profesních kvalifikací, včetně možnosti získání výše uvedených kvalifikací ve spolupráci s Autorizovanými osobami (zkoušejícími).

4. Tvorba e-learningových pomůcek, zejména pak pro distanční formu vzdělávání v rámci celoživotního učení pro výše uvedené DK

5. Rozšíření kvalifikací vzdělavatelů, vzdělávání poradců v oblasti chovu koní v přímé návaznosti na výše uvedené PK.

Všechny vzdělávací programy a kurzy v rámci projektu budou realizovány na základě platných profesních kvalifikací dle Národní soustavy povolání schválených příslušnými autorizujícími orgány.

Zdůvodnění potřebnosti

Stavy koní v České republice rok od roku stoupají ( v roce 2010 72 tisíc ks koní a dnešní stav činí cca 76 500 ks koní). Přibývá nových majitelů a chovatelů koní, kteří se chovem koní a jejich využitím zabývají a přitom nemají potřebné znalosti a dovednosti pro chov a potřeby takového zvířete jakým je kůň. Dnešní majitel koně je zpravidla z různých médií a reklamních kampaní přeinformován a podorientován. Relativně zná a ví hodně, ale není s to přiřadit význam a váhu faktů. Standardy zpracovaných profesních kvalifikací jsou zpracovány přehledně a obsáhle na základě dlouhodobých zkušeností a poznatků a lze dle nich majitele a chovatele koní vzdělávat a vést. Získání příslušné profesní kvalifikace zajistí účastníkovi potřebné znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon tohoto povolání.

Poskytnutí učebních pomůcek a informací v co největším plošném měřítku formou IT technologií a e-learningu pomůže účastníkům dalšího vzdělávání získat příslušnou profesní kvalifikaci, zajistit mu potřebné znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon těchto povolání.

Pořizovací náklady jsou vysoké a pro neziskové organizace bez veřejné podpory nerealizovatelné. Po ukončení projektu budou připraveny autorizované vzdělávací programy, které budou navazovat na počáteční vzdělávání a budou v souladu s požadovanými kvalifikačními standardy vést účastníky dalšího vzdělávání k získání profesních kvalifikací a tím potřebného vzdělání pro kvalitní výkon své práce a zlepšení konkurenceschopnosti firem zabývajících se chovem koní.